СТАТЬЯ РОССИЙСКОГО ПОСЛА

СТАТЬЯ РОССИЙСКОГО ПОСЛА

RYSSLANDS AMBASSADÖR: HÖG TID ATT SVERIGE OCH RYSSLAND SLUTER FRED [Текст на русском языке – см. ниже]

I mitt tycke är det nu hög tid att sluta fred inte bara på slagfältet utan även i huvuden. Jag skulle vilja uttrycka min önskan om att den kommande svenska valkampanjen ska förbli fri från ökänd yttre påverkan och föras hederligt, utan smutsiga tilltag, skriver Rysslands ambassadör Viktor Tatarintsev.

I Sverige avslutades nyligen den internationella övningen Aurora. Även i Ryssland har det, på sistone, talats en del om ”Aurora”, om än i ett helt annat sammanhang.

Alldeles snart har det nämligen gått 100 år sedan oktoberrevolutionen. Den inleddes som bekant med skotten från kryssaren Aurora, vilken har sedermera blivit en av huvudsymbolerna för denna omstridda epok.

Märkligt nog var det just denna för vårt land tragiska period som blev startskottet för ett nytt kapitel av rysk-svenska relationer, och drev på ett exempellöst sätt deras utveckling framåt.

Vi minns väl att Sverige, som hade spelat en mindre roll som handelspartner till det Ryska kejsardömet, var först i Väst med att etablera handelsförbindelser med det internationellt isolerade Sovjetryssland och mot 1920 blev dess största importör.

Det neutrala Sverige visade därigenom på vikten av att bygga upp ett ömsesidigt fördelaktigt och konstruktivt samarbete med grannen i Öster, oavsett politisk konjunktur, och blev en förebild för hela världen.

Relationen mellan våra länder var även senare under sovjettiden i huvudsak god, och inte ens det utdragna kalla kriget med all dess ”ubåtsdramatik” kunde ändra på det.

Mot denna bakgrund framstår det som ännu märkligare att Ryssland och Sverige av någon anledning har mycket svårare att hitta beröringspunkter nu än i det förflutna.

Jag ställer mig denna fråga inte minst med utgångspunkt från min egen diplomatiska karriär, som i drygt 37 år (bortsett från kortare mellanrum) på ett eller ett annat sätt ägnats åt grannlandet Sverige.

När jag jämför de spända 1970- och 1980-talen med dagens situation kommer jag fram till en paradoxal slutsats. Trots att vårt land har bytt statsskick och tagit ett enormt steg framåt i fråga om öppenhet och demokratisering har den svenska synen på Ryssland uppenbarligen inte förändrats till det bättre. De bilaterala relationerna kan knappast sägas blomstra heller.

Ärligt talat har jag aldrig tidigare känt av en sådan rysskräck i Sverige som jag gör i dag. I landet där ättlingarna till Axel Oxenstierna, Karl XIV Johan och Olof Palme lever har det blivit vardagsmat att på alla sätt underblåsa det ”ryska hotet” och demonisera Ryssland. Det verkar ibland som att västerländska politiker, hur Ryssland än beter sig, ändå skulle mekaniskt gnälla över dess ”skuld”.

Detta har sin förklaring i att medan vårt land på 1990-talet efter Sovjetunionens upplösning och järnridåns fall flitigt uppfyllde alla ”diplomatiska uppgörelser”, kunde många i Väst inte överkomma sitt ”segerkomplex” och höll fast vid forna ideologiska stereotyper. En paradoxal situation uppkom varvid NATO inte bara avstod från att följa den upplösta Warszawapaktens exempel utan tvärtom fortsatte att utvidga sina gränser genom att enträget expandera österut.

Vad resulterade det slutligen i? Varje stat som inte får gehör för sin ståndpunkt tvingas att bestämt hävda sina nationella intressen. Ingen som blir injagad i ett hörn agerar väl annorlunda? Men det visade sig att Ryssland återigen ansågs skyldigt eftersom hon skulle ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Men hur ska man då kalla det som NATO med USA i spetsen gjorde på Balkan genom att bomba sönder Serbien och utan några som helst ”nationella folkomröstningar” upprätta ett ”självständigt” Kosovo? Vad gjorde vid det ögonblicket de så högt renommerade europeiska politikerna och vad hände med deras ”principiella stöd” till folkrätt och lagens överlägsenhet?

Hittills i år har vi trots allt kunnat iaktta några ljusglimtar i relationerna mellan våra länder. Vi ser positivt på utrikesminister Margot Wallströms, samt EU- och handelsminister Ann Lindes besök i Ryssland, och på de bilaterala kontakterna mellan våra utrikesministrar som skett i samband med bl.a. OSSE-mötet, FN:s generalförsamlings session och regionala fora. Den sedan i juli fungerande direktlinjen mellan militärledningarna i Ryssland och Sverige har tjänat oss väl, inte minst under övningarna ”Aurora” och ”Zapad”. Den bilaterala varuomsättningen som under 2014-2016 mer än halverades ökade under den första hälften av året med 35 procent.

Att tala om en fullvärdig återupplivning av de rysk-svenska relationerna är dock än så länge för tidigt. För detta krävs ett genombrott i att överkomma de konstlade hinder som emellanåt reses.

Och vi har ju en hel del att göra: vi behöver återskapa tillit och politisk dialog, återupprätta det kraftigt minskade handelsekonomiska utbytet, ta oss an globala utmaningar och återknyta våra humanitära och kulturella kontakter.

När jag i tjänsten träffar svenska affärs-, och vetenskapsmän, kulturpersonligheter och regionala politiker känner jag deras oförståelse och besvikelse över bristen på konstruktiv dialog mellan Moskva och Stockholm, som försvårar för deras verksamhet i Ryssland.

Relationerna mellan Ryssland och Sverige har aldrig varit helt smärtfria. Men år 1814 gjorde vi vårt ödesval och drog ett streck över den långvariga militära tvekampen. Jag kommer att tänka på det som den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna sa långt dessförinnan, under det Trettioåriga kriget: ”Jag bekänner och tillstår gärna, ingenting vara vår stat och fädernesland bekvämligare, nyttigare, säkrare, ja, nödigare än fred med Ryssen…”

I mitt tycke är det nu hög tid att sluta fred inte bara på slagfältet utan även i huvuden. Med det sagt skulle jag vilja uttrycka min önskan om att den kommande valkampanjen, i enlighet med den svenska demokratins stolta traditioner, ska förbli fri från ökänd ”yttre påverkan”, och föras hederligt, utan smutsiga tilltag. Jag hoppas att det inom dagens generation av svenska politiker dyker upp moderna ”oxenstiernor” som inte drar sig för att utmana stereotyper och inleda ett nytt konstruktivt kapitel av svensk-ryskt samarbete.

Victor Tatarintsev, Rysslands ambassadör i Sverige

+++

Недавно в Швеции завершились международные учения «Аврора». У нас в России имя «Аврора» тоже на слуху. Правда, по другому поводу.
Совсем скоро исполнится сто лет со дня октябрьской революции, начавшейся, как известно, с выстрелов крейсера «Аврора», ставшего одним из главных символов той неоднозначной эпохи.

Как ни странно, именно тот трагический период для нашей страны открыл новую страницу в российско-шведских отношениях, дал беспрецедентный импульс их развитию.
Мы хорошо помним, что Швеция, игравшая второстепенную роль среди экономических партнеров Российской империи, первой на Западе установила торговые связи с находившейся в международной изоляции Советской Россией, а к 1920 г. вышла на лидирующее место среди ее импортеров.
Таким образом нейтральная Швеция, по сути, стала примером для всего мира, доказав важность и перспективность выстраивания взаимовыгодного конструктивного практического сотрудничества с соседом на Востоке вне зависимости от политической конъюнктуры.
И далее в советский период отношения между нашими странами развивались в целом плодотворно, чему не мог помешать даже затянувшийся период «холодной войны» со всеми своими «подводнолодочными страстями».
На этом фоне тем более странно, что теперь России и Швеции почему-то намного труднее находить точки соприкосновения, чем это было в прошлом.
Задаюсь этим вопросом еще и потому, что моя собственная дипломатическая карьера уже более 37 лет так или иначе (с небольшими перерывами) связана с соседней Швецией.
Так вот, сравнивая напряженные 1970-80-е годы с сегодняшним днем, прихожу к парадоксальному выводу: несмотря на то, что наша страна сменила общественно-политический строй и сделала огромный шаг вперед в плане открытости и демократизации, взгляд на Россию здесь изменился явно не в лучшую сторону, да и наши двусторонние отношения переживают сейчас, к сожалению, далеко не самый благоприятный период.
Скажу прямо: никогда раньше в Швеции не ощущал такого уровня русофобии, как сейчас. Сегодня в стране потомков А. Оксеншерны, Карла XIV Юхана и У. Пальме принято всячески раздувать «российскую угрозу» и демонизировать Россию. Порой кажется: как бы Россия ни поступила, западные политики, будто под копирку, все равно будут талдычить о ее «вине».
Дело в том, что в то время, как наша страна после распада СССР и падения «железного занавеса» все 1990-е годы прилежно выполняла все «дипломатические договоренности», многие на Западе не смогли справиться с комплексом «победителей» и остались в плену прежних идеологических стереотипов. Сложилась парадоксальная ситуация: НАТО не только не последовала примеру Организации Варшавского договора, прекратившего свое существование, но, наоборот, продолжала расширять свои границы, упорно продвигаясь на Восток.
К чему это в итоге привело?
Любое государство, когда его не слышат, вынуждено твердо отстаивать свои национальные интересы. А кто бы в ситуации, когда тебя загоняют в угол, поступил по-другому? А вышло, что Россия опять оказалась виновата, – мол, нарушила архитектуру европейской безопасности.
А как назвать то, что сделала НАТО во главе с США на Балканах, прибегнув к бомбардировкам Сербии и без каких-либо «общенациональных референдумов» вылепив «независимое Косово»? Где были при этом хваленые европейские политики с их «принципиальной приверженностью» нормам международного права и верховенства закона?
С начала нынешнего года мы все-таки наблюдаем некоторые проблески в наших отношениях. Приветствуем визиты в Россию министра иностранных дел М. Вальстрём и министра по делам ЕС и торговли А. Линде, двусторонние контакты наших министров на полях ОБСЕ и Генассамблеи ООН, региональных площадок. Позитивно зарекомендовал себя, в том числе в ходе учений «Аврора» и «Запад», открытый в июле канал прямой связи между военным командованием России и Швеции. В первом полугодии с.г. зафиксирован 35%-ный рост двустороннего товарооборота, сократившегося в 2014-2016 гг. более чем в два раза.
Однако о полноценной реанимации российско-шведских отношений говорить пока рано. Для этого необходим системный прорыв в преодолении подчас искусственно создаваемых препятствий.
А ведь поле для совместной деятельности у нас весьма просторное: восстановление доверия и политдиалога, возобновление резко сократившихся торгово-экономических связей, борьба с глобальными вызовами, оживление гуманитарных и культурных контактов.
Общаясь по долгу службы со шведскими бизнесменами, деятелями науки и культуры, региональными политиками, я ощущаю их непонимание и разочарование отсутствием конструктивного диалога между Москвой и Стокгольмом, что тормозит их активную деятельность в России.
Отношения между Россией и Швецией всегда складывались непросто. Однако в 1814 г. мы сделали свой судьбоносный выбор, подведя черту под периодом длительного военного противостояния. Вспоминаются слова, произнесенные еще в годы Тридцатилетней войны шведским государственным деятелем Акселем Оксеншерной: «Я откровенно признаю, что нет ничего более удобного, полезного, надежного и даже необходимого для нашего государства и отечества, нежели мир с русскими…»
По-моему, пришла пора установить мир не только на поле битвы, но и в головах. В этой связи хочу пожелать, чтобы предстоящая предвыборная кампания в соответствии со славными традициями шведской демократии не только осталась свободной от «пресловутого внешнего влияния», но и прошла в абсолютно честной борьбе, не прибегая к грязным технологиям. Хотелось бы надеяться, что среди нынешнего поколения шведских политиков найдутся современные Аксели Оксеншерны, которые не побоятся бросить вызов стереотипам и найдут в себе смелость предложить открыть новую конструктивную страницу шведско-российского сотрудничества.

Посол России в Швеции
Виктор Татаринцев

Фото пресс-службы “Русского Салона”

 

Поделиться статьёй